Selected Publications


2023

Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications
Ling Yang, Zhilong Zhang, Yang Song, Shenda Hong, Runsheng Xu, Yue Zhao, Wentao Zhang, Bin Cui Ming-Hsuan Yang,
ACM Computing Survey (IF=14.32) [Paper] [Code]

Optimizing the Placement of Roadside LiDARs for Autonomous Driving
Wentao Jiang, Hao Xiang, Xinyu Cai, Runsheng Xu, Wenquan Zhao, Jiaqi Ma, Yikang Li Gim Hee Lee, Si Liu,
ICCV 2023

HM-ViT: Hetero-modal Vehicle-to-Vehicle Cooperative perception with vision transformer
Hao Xiang, Runsheng Xu, Jiaqi Ma
ICCV2023 [Paper] [Code]

V2V4Real: A large-scale real-world dataset for Vehicle-to-Vehicle Cooperative Perception
Runsheng Xu, Xin Xia, Jinlong Li, Hanzhao Li, Shuo Zhang, Zhengzhong Tu, Zonglin Meng, Hao Xiang, Xiaoyu Dong, Rui Song, Hongkai Yu, Bolei Zhou, Jiaqi Ma
CVPR 2023, Highlight (2.5% of 9155 submissions) [Project] [Paper] [Code]

Collaboration Helps Camera Overtake LiDAR in 3D Detection
Yue Hu, Yifan Lu, Runsheng Xu, Weidi Xie, Siheng Chen, Yanfeng Wang
CVPR 2023 [Paper] [Code]

The OpenCDA Open-source Ecosystem for Cooperative Driving Automation Research
Runsheng Xu, Hao Xiang, Xu Han, Xin Xia, Zonglin Meng, Chia-Ju Chen, Jiaqi Ma
IEEE Transactions on Intelligent Vehicles [Project] [Paper] [Code]

Bridging the domain gap for multi-agent perception
Runsheng Xu, Jinlong Li, Xiaoyu Dong, Hongkai Yu, Jiaqi Ma
ICRA 2023 [Paper] [Code]

Model Agnostic Multi-agent Perception
Runsheng Xu, Hao Xiang, Weizhe Chen, Lantao Liu, Jiaqi Ma
ICRA 2023 [Paper] [Code]

V2XP-ASG: Generating Adversarial Scenes for Vehicle-to-Everything Perception
Hao Xiang, Runsheng Xu, Xin Xia, Zhaoliang Zheng, Bolei Zhou, Jiaqi Ma
ICRA 2023 [Paper]

Analyzing Infrastructure LiDAR Placement with Realistic LiDAR
Xinyu Cai, Wentao Jiang, Runsheng Xu, Wenquan Zhao, Jiaqi Ma, Si Liu, Yikang Li
ICRA 2023 [Paper] [Code]

2022

V2X-ViT: Vehicle-to-Everything Cooperative Perception with Vision Transformer
Runsheng Xu, Hao Xiang, Zhengzhong Tu, Xin Xia, Ming-Hsuan Yang, Jiaqi Ma
ECCV 2022 [Paper] [Code]

CoBEVT: Cooperative Bird's Eye View Semantic Segmentation with Sparse Transformers
Runsheng Xu, Zhengzhong Tu, Hao Xiang, Wei Shao, Bolei Zhou, Jiaqi Ma
CoRL 2022 [Paper] [Code]OPV2V: An Open Benchmark Dataset and Fusion Pipeline for Perception with Vehicle-to-Vehicle Communication
Runsheng Xu, Hao Xiang, Xin Xia, Xu Han, Jinlong Li, Jiaqi Ma
ICRA 2022 [Project] [Paper] [Code]

Strategic and Tactical Decision-Making for Cooperative Vehicle Platooning with Organized Behavior on Multi-Lane Highways
Xu Han, Runsheng Xu, Xin Xia, Anoop Sathyan, Yi Guo, Pavle Bujanović, Ed Leslie, Mohammad Goli, Jiaqi Ma
Transportation Research PartC (SCI1, Q1, IF>=9.69) [Paper] [Code]

2021

OpenCDA: an open cooperative driving automation framework integrated with co-simulation
Runsheng Xu, Yi Guo, Xu Han, Xin Xia, Hao Xiang, Jiaqi Ma
ITSC 2021 [Paper] [Code]

Academic Service


 • Organizer of Cooperative Perception Workshop in ICRA 2023
 • Organizer of 1st Cooperative Perception Workshop in conjunction with MFI 2022
 • Reviewer of IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)
 • Reviewer of CVPR 2023
 • Reviwer of IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) 2022 & 2023
 • Reviewer of European Conference on Computer Vision (ECCV) 2022
 • Reviewer of European Conference on Computer Vision workshop (ECCVW) 2022
 • Reviewer of IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) 2023
 • Reviwer of IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2022
 • Reviwer of The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM) 2022
 • Reviwer of IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON) 2022
 • Reviwer of Image and Vision Computing Jounral
 • Reviwer of Robotics and Automation Letters (RAL)
 • Reviewer of IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV) 2021 & 2022
 • Reviewer of IEEE Intelligent Transportation System (ITSC) 2021 & 2022
 • Reviwer of IEEE Transactions on Intelligent Vehicles
 • Reviwer of IEEE Open Journal of Intelligent Transportation System
 • Reviwer of SAE International Journal of Connected and Automated Vehicles
 • Reviwer of MDPI Remote Sensing

Contact

 • rxx3386@ucla.edu